رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 
 
 
 نمایش تعداد مطلب:

روشهای ایجاد ترغیب به درس خواندن

 
معقوله اضطراب در دانش آموزان

 
کاهش استرس در امتحانات

 
برنامه امتحانی

 
توصیه های بهداشتی برای موفقیت در امتحانات

 
امتحانات نهایی

 
برنامه امتحانات نهایی

 

برو بالا