رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

اهداف كلي آموزش و پروش جمهوري اسلامي ايران

كمال انسان در نظام تعليم و تربيت اسلامي رسيدن به قرب الهي است. اين هدف غايي به اهداف زير تقسيم مي شود:

الف: اهداف اعتقادي

1. ايجاد زمينه لازم براي خودشناسي و خداشناسي و تقويت روحيه حقيقت جويي.

2. تقويت ايمان و اعتقاد به مباني اسلام و بسط بينش الهي براساس قرآن كريم و سنت پيامبر (ص) و ائمه معصومين (ع) با مراعات اصول 12 و 13 قانون اسلامي در مورد پيروان مذاهب اسلامي و اقليتهاي ديني.

3. پرورش روحيه پذيرش حاكميت مطلق خداوند و انسان و اعمال اين حاكميت در جامعه براساس اصل ولايت فقيه.

ب ـ اهداف اخلاقي

1. تزكيه و تهذيب نفس و رشد فضايل و مكارم اخلاقي براساس ايمان به خدا و تقوي اسلامي.

2. پرورش روحيه تعبد الهي و التزام عملي به احكام و آداب اسلامي.

3. پرورش روحيه اعتماد به نفس و استقلال شخصيت.

4. تقويت احساس كرامت اخلاقي و برانگيختن عزت نفس.

5. پرورش معتدل عواطف انساني و همزيستی مسالمت آميز.

6. پرورش روحيه نظم و انضباط.

7. پرورش روحيه مبارزه با بيكاري، بطالت و مشاغل كاذب.

پ ـ اهداف علمي آموزشي

1ـ تقويت روحيه تحقيق، تعقل و تفكر ، بررسي و تعمق، نقد و ابتكار.

2ـ پرورش روحيه تعليم و تامل و تربيت مستمر.

3ـ شناخت پرورش و هدايت استعدادهاي افراد در جهت اعتلاي فرد و جامعه.

4ـ شناخت اسرار جهان آفرينش و قوانين طبيعت به عنوان آيات الهي به منظور پيشبرد دانش و معرفت و تجارب بشري.

5ـ ترويج زبان و خط فارسي به عنوان زبان و خط رسمي مشترك مردم ايران و آموزش زبان عربي به منظور آشنايي با قرآن و معارف اسلامي.

6ـ توسعه علوم و فنون و مهارت هاي موردنياز فرد و جامعه.

7ـ پرورش روحيه كتابخواني و مطالعه.

8ـ پرورش روحيه مشاركت و همكاري در فعاليت هاي گروهي.

 

ت: اهداف فرهنگي هنري

1. شناخت پرورش و هدايت ذوق و استعدادهاي مختلف هنري و زيبايي شناسي.

2. شناخت زيبايي هاي جهان آفرينش به عنوان مظاهر جمال الهي.

3. شناخت هنر اسلام و هنرهاي ملي و جهاني مناسب.

4. پرورش روحيه حفظ ميراث فرهنگي هنري و تاريخي.

5. شناخت ادب فارسي به عنوان جلوه گاه ذوق هنر و مظهر وحدت ملي و اجتماعي كشور.

6. شناخت فرهنگ و آداب سنن مطلوب جامعه اسلامي ايران.

7. تقويت روحيه احتراز از رسوم منحط و خرافي.

8. شناخت تاريخ و فرهنگ و تمدن اسلام، ايران و جهان با تاكيد بر فرهنگ معاصر.

ث: اهداف اجتماعي

1. پرورش روحيه پاسداري از قداست و روابط خانواده بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي.

2. پرورش روحيه تحقق بخشيدن به قسط اسلامي و پاسداري از آن.

3. پرورش روحيه برادري و تعاون اسلامي و همبستگي ملي و فرهنگي و تقويت آن.

4. پرورش روحيه امر به معروف و نهي از منكر به عنوان وظيفه همگاني.

5. پرورش روحيه احترام به قانون و التزام به رعايت آن.

6. پرورش روحيه نظم در روابط فردي و اجتماعي.

7. پرورش روحيه مسئوليت پذيري و مشاركت در فعاليت هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي.

8. تقويت روحيه تولي و تبري.

9. تقويت روحيه گذشت، فداكاري و ايثار در روابط اجتماعي.

10. پرورش سعه صدر و تحمل آراي ديگران دربرخورد انديشه ها.

11. پرورش روحيه احترام به شخصيت افراد مراعات حقوق عادي و معنوي آن.

12. پرورش روحيه مقاومت در برابر تبليغات سوء.

ج: اهداف زيستي

1ـ تامين سلامت جسمي و بهداشت رواني با فراهم ساختن شرايط مناسب.

2ـ تقويت روحيه و رعايت بهداشت عمومي و حفظ محيط زيست.

3ـ پرورش روحيه توجه و تربيت بدني به عنوان زمينه اي براي رشد معنوي انسان.

 

چ: اهداف سياسي

1ـ ارتقاي بينش سياسي براساس اصل ولايت فقيه در زمينه هاي مختلف جهت مشاركت آگاهانه در سرنوشت سياسي كشور.

2ـ پرورش روحيه اتحاد اسلامي بين مسلمانان و حمايت از حق طلبان، عدالتخواهان، مظلومان و مستضعفان جهان و تقويت روحيه مبارزه با مستكبران، استعمارگران و ستمكاران براساس ارزشهاي اسلامي.

3ـ پرورش روحيه پاسداري از استقلال همه جانبه كشور و نفي هر گونه ستمگري و ستم كشي و سلطه گريي و سلطه پذيري.

4ـ پرورش روحيه سلحشوري به منظور حفظ كيان اسلام و تقويت بنيه دفاعي كشور.

5ـ تقويت بينش سياسي نسبت به مسائل ايران و جهان، بخصوص ممالك اسلامي و ملل محروم.

6ـ شناخت ترفندهاي استعمار و استكبار جهاني و ضرورت مبارزه با آن.

ح: اهداف اقتصادي

1ـ توجه به اهميت رشد اقتصادي به عنوان وسيله اي براي رشد توسعه اجتماعي.

2ـ شناخت ارزش و قداست كار و معاش حلال.

3ـ مهارت بخشي و ايجاد آمادگي و علاقه جهت اشتغال مولد در بخشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات.

4ـ ايجاد روحيه ساده زيستي ، قناعت و پرهيز از هرگونه اسراف و مصرف زدگي و تجمل گرايي.

5ـ پرورش روحيه انفاق و دستگيري از محرومان.

6ـ تقويت روحيه عمل به احكام اقتصادي اسلام.

7ـ شناخت حرف و مشاغل مولد جهت افزايش درآمد ملي، رفع بيكاري و وابستگي اقتصادي.

8ـ تقويت روحيه مبارزه با بهره كشي اقتصادي و مشاغل خلاف مصالح جامعه اسلامي.

9ـ شناخت منابع اقتصادي كشور و شيوه هاي صحيح استفاده از آنها و پرورش روحيه حراست از اموال عمومي و ثروت ملي.

برو بالا