رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31 

تاسیسات:

تاسیسات از رشته هایی است که عمومیت آن بسیار گسترش یافته اگر بخواهیم راحت صحبت کنیم نقش تاسیسات همان نقش راحتی وآسایش در ساختمانهای تجاری ،عمومی ومسکونی را دارد.هنرجویان این رشته در طی دوران تحصیل با طرح،محاسبه،اجرا،راه اندازی ،سرویس ونگهداری تاسیسات بهداشتی،تاسیسات گرمایی ،تاسیسات گاز رسانی ساختمانهای مسکونی وراه اندازی و سرویس وتعمیر دستگاههای سرد کننده خانگی وتجاری،نقشه خوانیونقشه کشی تاسیسات بهداشتی،حرارتی ، گاز رسانی وبرودتی آشنا می شوند.

زمینه های شغلی رشته مذکور عبارت است از:

نصاب ولوله کشی تاسیسات حرارت مرکزی،جوشکار برق وگاز،نقشه کشی تاسیسات مکانیکی ساختمان ،راه انداز دستگاههای تاسیساتی،طراح ومجری و ناظر لوله کشی گاز خانگی وتجاری ،راه انداز وتعمیر کار دستگاه های سرد کننده خانگی وتجاری ، لوله کشی آب گرم  و سرد ساختمانهای مسکونی وتجاری با استفاده از لوله های فلزی و پلیمری و...

برو بالا