رشته های هنرستان

اخبار مدرسه

ثبت نام

امتحانات

دانش آموزان رتبه برتر

گرد همایی دانش آموختگان

لینکستان

سخن روز:

گردهمایی دانش آموختگان هنرستان صنعتی اصفهان ابوذر طی سال های 1375-1315 روز جمعه 95/2/31

نتایج آزمون ورودی
برای مشاهده نتیجه از شماره شناسنامه و یا شماره داوطلبی استفاده کنید

کد ملی            
شماره داوطلبی 
برو بالا